Xi'an – History Museum
Xi'an – History Museum
Xi'an – History Museum
Xi'an – History Museum
Xi'an – History Museum
Xi'an – History Museum
Xi'an – History Museum
Xi'an – History Museum
Xi'an – History Museum
Xi'an – History Museum
Xi'an – History Museum
Xi'an – History Museum
Xi'an – History Museum
Xi'an – History Museum
Xi'an – History Museum
Xi'an – History Museum
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Xi'an – Big Goose Pagoda
Leaving Xi'an
Leaving Xi'an
Chongqing – Opera house
Chongqing – Opera house
Chongqing – view
Chongqing – view
Chongqing – view
Chongqing – view
Chongqing – view
Chongqing – view
Chongqing – Opera house
Chongqing – Opera house
Chongqing – Opera house
Chongqing – Opera house
Chongqing – Opera house
Chongqing – Opera house
Chongqing – Opera house
Chongqing – Opera house
Chongqing – Museum
Chongqing – Museum
Chongqing – Museum
Chongqing – Museum
Chongqing – Museum
Chongqing – Museum
Chongqing – Museum – <b>Camera horse</b>
Chongqing – Museum – Camera horse
Chongqing – Museum
Chongqing – Museum
Chongqing – Museum
Chongqing – Museum
Chongqing – view
Chongqing – view
Chongqing – view
Chongqing – view
Chongqing – Museum
Chongqing – Museum
Chongqing – site Australian WWII embassy
Chongqing – site Australian WWII embassy
Chongqing – view
Chongqing – view
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – little museum new immigrants
Chongqing – view
Chongqing – view
Chongqing – view
Chongqing – view
Chongqing – boat about to leave
Chongqing – boat about to leave
Chongqing – boat about to leave
Chongqing – boat about to leave
Chongqing – boat about to leave
Chongqing – boat about to leave
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –
Yangtze cruise –

lot 01
Hong Kong – Causeway Bay
to
Beijing – Tiananmen Square gettiing ready for flag lowering
lot 02
Beijing – flag lowering
to
Beijing – Forbidden City clock museum
lot 03
Beijing – Forbidden City clock museum
to
Great Wall 'wonderful' facilities in Hotel nearby
lot 04
Great Wall hotel
to
Summer Palace
lot 05
Summer Palace
to
Xi'an – Terracotta Warriors
lot 06
Xi'an – Terracotta Warriors
to
Xi'an – History Museum
lot 07 lot 08
Yangtze cruise –
to
Yangtze cruise –
lot 09
Yangtze cruise –
to
Water village
lot 10
Water village
to
Shanghai Museum –
lot 11
Shanghai Museum –
to
Hong Kong
lot 12
Hong Kong
to
Hong Kong